4 години след фалита на Корпоративна търговска банка най-после Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) откри нещо, което навремето признаха от БНБ - че и.д. подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление "Банков надзор" Нели Кордовска е изтеглила десетки хиляди евро от КТБ "в последната минута" - един ден, преди да я постави под специален надзор, използвайки служебно получената информация за състоянието на банката.

Снимка: БНТ

 

Решението на КПКОНПИ е от 31.05.2018 г., по сигнал, и за него днес писа в. "Сега". Взето е от Антон Славчев, зам.-председател на КОНПИ, и членовете ѝ Антоанета Георгиева - Цонкова и Пламен Йоцов. Със същото решение тримата решават, че няма конфликт на интереси при братът на Кордовска - Румен Стамов, който е директор "Частно банкиране" в друга банка под надзора на БНБ.

 

"Наличието на свързани лица само по себе си не представлява конфликт на интереси", пишат от комисията и допълват, че няма данни Кордовска да е упражнявала правомощията си в интерес на брат си. От решението не става ясно да са търсени доказателства в тази посока. Няма данни прокуратурата, която има право, да е оспорила пред съда тази част от решението, отбелязва в. "Сега".

 

Операцията

 

Нели Кордовска тегли 64 195 евро от каса на КТБ на 19 юни 2014 г., след работно време - в 17:09 ч. (работата с клиенти приключва в 16:30 ч.). На 20 юни 2014 г. КТБ е поставена под специален надзор.

 

Информацията за банковата операция излиза на бял свят на 3 февруари 2015 година. Съобщава я журналистът Мирослав Иванов в блога си. OFFNews изпраща запитване до БНБ, на което от централната банка отговарят ехидно. Но няма как - отговорът им до Народното събрание е по същество и гласи, че да, Нели Кордовска е изтеглила парите си в последния момент от КТБ. И така потвърждението идва на 13 март 2015 г. Съобщава го председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова.

 

През септември Кордовска подава молба за напускане и от 1 октомври 2015 г. вече не е част от ръководството на БНБ. Тя не напуска системата. Става зам.-председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Тази длъжност заема и в момента. Фондът се управлява от петчленен Управителен съвет с 4-годишен мандат, чийто председател се определя от Министерския съвет, заместникът му - от УС на БНБ, един от членовете - от Асоциацията на банките в България, а останалите двама -съвместно от председателя и зам.-председателя на УС на Фонда.

 

Решението на КПКОНПИ от 31 май 2018 г. гласи, че комисията установява конфликт на интереси по отношение на Нели Кордовска - лице, заемащо публична длъжност, за това, че като подуправител на БНБ е използвала информация в свой частен интерес, получена при изпълнение на правомощията и задълженията ѝ по служба.

 

Решението може да бъде обжалвано.

 

Ако бъде потвърдено в сегашния си вид, Кордовска ще бъде глобена. По действалия тогава закон глобата е 5 000 до 7 000 лева.

 

Решението

 

От решението на КПКОНПИ става ясно, че Кордовска е била привикана от Комисията за конфликт на интереси (КПУКИ) на 19 март 2015 г. Пред нея Кордовска заявила, че не е действала в условия на конфликт на интереси. Адвокатът ѝ потвърдил, че шефката в БНБ е изтеглила депозита си на 19 юни 2014 г. Това се е случило в извънработно време в периода, в който пред КТБ се виеха огромни опашки от клиенти, които искаха да направят същото.

 

От събраните в хода на административното производство доказателства Комисията установява следното от фактическа страна:

 

Кордовска е подала декларации, в които не е декларирала наличието на частен интерес към дейността на свързани с нея лица.

 

Със заповед от 17 юни 2014 г. тогавашният подуправител Цветан Гунев оправомощава Нели Кордовска да упражнява правомощията му, включително да издава индивидуални административни актове и наказателни постановления по Закона за кредитните институции.

 

На следващия ден Кордовска назначава надзорна инспекция и р разпорежда длъжностните лица в банката да окажат необходимото пълно и своевременно съдействие във връзка с изискваните сведения и документация по изпълнението на възложената задача, включително осигуряване на пасивен достъп до счетоводната и информационна система на банката.

 

На 19-и Управителният съвет взема решение, с което определя Кордовска да замества Гунев и да изпълнява правомощията му при негово отсъствие.

 

На 20-и Кордовска, заедно с И.И. внасят в УС на БНБ докладна записка, с която уведомяват, че от 12 юни е налице засилено теглене на средства от сметки на клиенти на КТБ в брой и чрез нареждания за превод по банков път. В същото време изпълнителните директори на банката вече са уведомили БНБ, че нямат достатъчно налични средства. С писмо от същия ден те уведомяват БНБ, че от 11:45 ч. в София са преустановени разплащанията и всички други банкови операции.

 

От писмото става ясно още, че "поради засиленото теглене на средства от клиенти на банката в периода 12 юни – 19 юни 2014 г. включително, ликвидните активи на банката към 20.06.2014 г. не са достатъчни, за да може банката да изпълнява задълженията си в деня на тяхната изискуемост, поради което е налице опасност от неплатежоспособност, което дава основание **** да бъде поставена под специален надзор.

 

Акционерите на ******, притежаващи повече от 10% от акциите с право на глас на банката – „**********“ ЕООД, ЕИК ********, притежаващ 50.66% от капитала на банката и ************, притежаващ 30.35% от капитала на банката, не оказват необходимата капиталова и ликвидна подкрепа на банката, достатъчни за изпълнение на задълженията ѝ, с което те са навредили на нейната надеждност и сигурност.

 

Поради засиленото теглене на средства и липсата на достатъчно ликвидни активи към 20.06.2014 г. е налице опасност от неплатежоспособност за **********, поради което ... с цел да бъде намален ликвидният натиск от
клиентите на банката, и за да бъде оздравена, ********** трябва да бъде поставена под специален надзор, като бъде спряно изпълнението на задълженията ѝ, бъде ограничена дейността на банката, бъдат отстранени от длъжност членовете на управителния и надзорния съвет и лишени временно от право на глас акционерите, притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас".

 

Същия ден БНБ поставя банката под специален надзор и управлението ѝ поемат квестори. Членовете на УС и НС са отстранени. Акционерите с над 10% са лишени от право на глас за периода на специалния надзор. Спряно е изпълнението на нейните задължения. Отиват си и лихвите за "специални" клиенти. БНБ намалява лихвените проценти по депозитите до средния им пазарен размер за банковата система.

 

На 6 ноември 2014 г., въз основа на докладна записка от И.И. и Нели Кордовска, Управителният съвет на БНБ отнема лиценза за извършване на банкова дейност на КТБ.

 

С писмо 2045/22.04.2015 г. временните синдици на КТБ уведомяват, че Кордовска е заявила и изтеглила сумата от 64 195 евро в 17:09:07 часа на 19.06.2014 г.

 

Съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионните при операции с клиентите, валидна към 19.06.2014 г., двудневна заявка за теглене в брой от депозитни и спестовни сметки в чуждестранна валута, се изисква за суми над 100 000 валутни единици. Работното време за допускане на клиенти в банковия салон на централно управление на 19.06.2014 г. е било от 9:00 до 16:30, като се е работило до приключване на обслужването на находящите се в него клиенти. Последната касова операция с клиенти е извършена в 17 часа 40 минути и 13 секунди.

 

Изводи

 

След като изяснява фактическата обстановка, Комисията заключава, че въз основа на събраните по реда на чл. 26 от ЗПУКИ (отм.) доказателства и с оглед правомощията на Кордовска съгласно длъжностната ѝ характеристика и допълнително възложените ѝ такива по ръководство, контролиране и координиране на банковия надзор, се налага изводът, че към 19.06.2014 г. Кордовска е разполагала с пълна и точна информация за състоянието на КТБ.

 

В подкрепа на изложеното е фактът, че от 18.06.2014 г. в КТБ е действала надзорна инспекция от служители на ръководеното от нея управление "Банков надзор" на БНБ. Надзорната инспекция е назначена лично от Нели Кордовска. Тя е разполагала с достъп до счетоводната и информационната система на КТБ, включително и до всички изходящи парични потоци от КТБ в посочения период.

 

Следователно в края на деня на 19.06.2014 г., когато е извършено тегленето, Нели Кордовска е била наясно, че КТБ е в опасност от неплатежоспособност и поставяне под специален надзор, което ще доведе до спиране на изпълнението на всички задължения на банката, в т.ч. към нейните вложители, какъвто е била и тя.

 

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност, Кордовска е разполагала с информация, че на 20.06.2014 г. Управителният съвет на БНБ ще разгледа проект на решение за поставяне на КТБ под специален надзор. Тези данни съставляват информация, с която Кордовска е разполагала във връзка със служебните си задължения. Същата информация е била на разположение на ограничен кръг лица.

 

Предвид размера на изтеглената сума и факта, че тегленето е извършено ден преди КТБ да бъде поставена под специален надзор по предложение на Кордовска, Комисията установява причинноследствената връзка между служебно придобитата информация от Нели Кордовска и изтеглянето на въпросната сума. Кордовска е разполагала с необходимия достъп до информация за състоянието на КТБ в периода 12-19.06.2014 г. и по-специално за наличието на ликвидна криза в банката, застрашаваща я от неплатежоспособност и че предстои статутът на КТБ да бъде разгледан на заседание на Управителния съвет на БНБ. Тази информация представлява служебна тайна и не е била достъпна за останалите вложители в КТБ, включително и за тези, които са изтеглили депозитите си в разглеждания период. Използването на тази информация при изтеглянето на личната влогова сметка на Кордовска е в неин частен интерес и създава за нея предимство в сравнение с останалите вложители.

 

Предвид изложеното Комисията приема, че Нели Кордовска, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, се е възползвала от служебното си положение, като е използвала информация, станала ѝ известна с оглед заеманата от нея длъжност и изпълняваните публични функции, в частен интерес – неин личен, с което е нарушила разпоредбата на чл. 10, ал. 1, предл. 1 от ЗПУКИ (отм.).

 

Нарушението е извършено в гр. София.

 

В конкретния случай облагата е налична, тя е реализирана и се изразява в получаване на предимство, привилегия и избягване на загуба за лицето, заемащо публична длъжност. Кордовска е получила парите си по влоговата си сметка в КТБ, като е избегнала неблагоприятните последици от специалния надзор и резултата, с който той завършва в конкретния случай – отнемане на лиценза на КТБ.

 

Неблагоприятните последици от специалния надзор за всички останали вложители на КТБ, които не са разполагали със служебната информация, която Кордовска е получила в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, са следните: за целия 5-месечен период на специалния надзор парите на депозантите са останали блокирани по сметките им в КТБ и клиентите не са могли да разполагат със средствата си; по време на специалния надзор БНБ е намалила лихвите по депозитите съгласно Решение № 82/30.06.2014 г. на УС на БНБ; след приключване на специалния надзор и отнемането на лиценза на КТБ, постановено с Решение № 138/06.11.2014 г. на УС на БНБ, са възстановени само средствата на вложителите с гарантираните влогове съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, при това с намалените лихви, а не с лихвите, определени в договорите за влог.

 

Източник: https://offnews.bg/ikonomika/shefkata-na-bankov-nadzor-e-izteglila-desetki-hiliadi-ot-ktb-v-konflik-684549.html

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

6 коментар/a

незабавно уволнение на 17.07.2018 в 19:23
НЕЗАБАВНО УВОЛНЕНИЕ И ЗАБРАНА ДА ИЗПЪЛНЯВА КАКВИТО И ДА Е РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ В БАНКОВАТА СИСТЕМА! ЛИЦЕ С ПОДОБЕН МОРАЛ Е ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ФОНДА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДЕПОЗИТИ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ВСИЧКИ НАЗНАЧИЛИ Я ТАМ СА ЗНАЕЛИ КАКВО Е ИЗВЪРШИЛА? И Е ТАМ!? И НЕ Е УВОЛНЕНА ВСЕ ОЩЕ СЛЕД ТОВА РЕШЕНИЕ? КОЙ ГИ ПРИКРИВА ТЕЗИ ХОРА, КОЙ ГИ ПАЗИ И ЗАЩО? И С ТИЯ ЩЕ ВЛИЗАМЕ В БАНКОВИЯ СЪЮЗ НА ЕС? ВЕРВА ЛИ НЕКОЙ, ЧЕ ТЕ НЕ СА НАЯСНО?
Валери Димитров, агент на ЦРУ /не ГРУ/ на 17.07.2018 в 21:57
Страхотен екип сме.
Арсов на 19.07.2018 в 20:39
Властите ни определено не са добре! Как може онзи “мустак” да си живурка с поне едни 2 млрд. в Сръбско, а жената, която беше един от хората, който работи за това да се разкрие всичко по схемите в КТБ, да я глобяват?!! Наистина няма такава държава! Отделно от това в самото решение, те си противоречат сами на себе си - 1-во казват, че се е възползвала от вътрешна информация и си е изтеглила за това малкото спестени пари, а после казват, че по-рано същия ден вече имало опашки от хора да направят същото! Е щом е имало опашки цял ден, от каква информация се е възползвала? Нали цялата държава знаеше, че там има опашки от хора да си изтеглят депозитите и го направиха. Санкционирайте всички тогава! Ужас просто....нямам думи. Дано да оборят в съда това несправедливо и подло решение на този орган! :(
Венета на 19.07.2018 в 20:44
Да, ама НЕ! Това наистина е супер подло решение! Не мога да повярвам в каква държава живеем... Така както е написано - няма никакъв конфликт. Напротив! Наистина дано да го обжалва това и да спечели срещу този несъдебен орган - и после рабира се да осъди и органа и държавата и всички, които подкрепят това решение. Ненормалници! Точно пък нея да се опитват да санкционират, докато баш схемаджиите и крадците от КТБ да си харчат милионите без санкция от никого. Пффф.... :(
незабавен разстрел на 01.08.2018 в 14:38
В едни други време, не толкова отдавна ... крайното решение вече трябваше да е приложено ... на практика. Тази "кифла", освен с присъщата си некомпетентност и бездарност, беше повсеместно известна на цялата Сметна палата с дръзкото си и хулиганско поведения в Сметната палата. Лично беше заявила на първия член на ЕСП от България /Надежда Сандолова/, че Сметната палата нямала "право" да я проверява с нейния "офис" нарекъл се незнайно защо БКК. Който приватизирайки банките, приватизира "имущество" повече от цялата останала "кешова" приватизация на "активи". По номинал. Та, по номинал, крайното решение за нея отдавна трябваше да е летално. И да полети в Космоса, където си въобразяваше, че се намира ... тази бесна селянка с диплом от ВИИ "Карл Маркс".
Шуранайката на 01.08.2018 в 14:42
А братчето и та ... хоп ... в гьола. Венето - Арсов, Арсов - Венето, ясни сте ми! Тази е дала зелника за "малко пари" /не е евфемизъм/ зелника на мустакатия "спец". И сега "контролира" фонда за "гарантиране" на влоговете на гражданите в банките ... чудесно, но това може да се случи само в ... Бастунистан.

Напиши коментар